องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทร 0-7547-6256
  แหล่งท่องเที่ยว
  1.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส
2.น้ำตกหนานสวรรค์
3.ถ้าวังนายพุฒ
  สินค้าขึ้นชื่อ
  1.การทำไม้กวาด